Постер презентација

Постер презентациите претставени на првата Еду конференција презентираа практично искуство од наставници-практичари, на теми релевантни на нашиот образовен контекст кое може да го претставува процесот или продуктот на активноста или проектот.

Активноста која се презентирана со постерот е објавена на веб страната на Microsoft Educator  Network и објавени на страната на Отворени Образовни Ресурси.

За време на Едуконференцијата беше организирана изложба на која се изврши избор на најдобрите од страна на сите регистрирани учесници:

ПРВО МЕСТО: Каролина Неделковска

Награда: Едукативен софтвер за наставата по англиски јазик, обезбеден од Експрес паблишинг и учество на Креативна чаролија, во Бања Врујци, Мионица, во организација на Креатива.

ВТОРО МЕСТО: Гордана Анастасова, Снежана Стојанова
Награда: Викенд во хотел Дрим за двајца

ТРЕТО МЕСТО:  Александра Андоновска
Награда: Хаику книга и картички 
http://www.wiziq.com/teachblog/art-poetry-educational-technology-inspire-language-learning/

Учесници:

Примена на блогот во наставата по физика 
Автор: Аида Петровска

Е-домашни задачи 
Автор: Биљана Илиева

Традициите и обичаите кои не зближуваат
Автори: Даниела Лавуровска, Оливера Шиклеска – Грозданова, Јасминка Секулова, Даниела Ристова, Ана Велевска

Secirity of online exasams
Автор: Билјана Стојанова, Бугарија

Online Passport
Автор: Виолета Поповска

Запознај го Edmodo
Автор: 
Билјана Петрушевска

Млади претприемачи
Автор: Цанка Костова, Јулијана Данилова

Новинари во светот на хардверот
Автор: Ѓорѓина Димова

ИКТ во наставата со ученици со оштетен слух
Автори: Ирина Иванова, Блаже Митрев, Фредерика Тасевска

Мировнотот образование во наставата по македонски јазик
Автор: Јулијана Талеска

Културните и верските институции во Битола
Автор: Лидија Павловска

Примена на QR кодови во образованието
Автор: Марија Пупиноска

Придобивките од примената на Геогебра при изучување на централна и осна симетрија
Автори: м-р Елена Аспровска Божиновска,   м-р Соња Димитровска

Мултикултурализмот во Македонија- народни носии
Автор: Николетка Панева

Отворени Образовни Ресурси
Автор: Виолета Панев 

Од идеја до филм
Автор: Роза Китрозоска

Постер
Автори: Силвана Ристевска, Маре Ж. Трајковски, м-р Билјана Р. Тасева

A new brand metod of math competition for university students
Автор: Стојан Капралов, Бугарија

Math and ICT
Автор: Хасиме Џафери