Предавачи презентации

Предавачи презентации Прва Едуконференција 2015

Марија Петреска 

 Мајкрософт едукатор експерт

Вештини на 21ви век – Проект Инфографици

https://mix.office.com/watch/1b6vt4uhoo2om

Office Mix 

https://mix.office.com/watch/1fw7cy9g9havm

Формативно оценување со Twitter и Sway 

https://mix.office.com/watch/q5e9zu095pvk

Славица Карбева Стојковиќ

Мајкрософт едукатор експерт

 

Петте најважни вештини на наставникот

http://tinyurl.com/m2ff4p3 

 

Тамара Ресавска – Отворени образовни ресурси 

Што се отворени образовни ресурси за наставници

http://1drv.ms/1HyBm1I

Што се отворени образовни ресурси за ученици

http://1drv.ms/1HyBv5i

Фондација за културни и образовни иницијативи „Чекор по чекор“

Компетентни учители за 21 век Педагошки принципи за интерактивно, креативно и стимулативно образование

http://1drv.ms/1DqVahn

Со читање до лидерство

http://1drv.ms/1DqV21o

Проф. Владимир Трајковиќ

Дигитализација на музеите

http://1drv.ms/1ClGCT6

Марина Каменова – Центар за креативно учење

Space Camp Turkey

http://1drv.ms/1ClGHWW

Дејан Златковски

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Ерасмус +; еТвининг

http://1drv.ms/1zkV7o8

Рени Димова – Центар за креативно учење

Тренинзи и мпжнпсти за мпбилнпст на наставниците во
интернаципнален контекст

http://1drv.ms/1KgrJ3D

Дарко Талески

Британски совет – Прирачник за наставници по англиски јазик за 1 одделение – стоп моушн анимации

http://1drv.ms/1zIO6PP

Драгица Здравеска 

Британски совет – Дигитални ресурси во наставата по англиски јазик од 1 до 9 одделение

http://1drv.ms/1HM8Rxy

Мирослава Павлова-Аневска 

Британски совет – Креирање на веб страна

http://1drv.ms/1Cqhcno

Соња Геговска Зајкова

Оливер Зајков

Wolfram Технологии

http://1drv.ms/1DCGiwt

Можности на ИКТ во наставата

http://1drv.ms/1DCGCLI 

Вера Кондиќ Митковска

Професионален и кариерен развој на наставниците

http://1drv.ms/1EhEyJc

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *