Права и обврски на членовите

ЧЛЕНСТВО ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

Член на Здружението може да биде секој државјанин на Р. Македонија кој доброволно ќе пристапи кон Здружението и секое правно лице со седиште во Р. Македонија.

Странски државјани и странски правни лица можат да бидат членови на Здружението во согласност со законите на Р. Македонија.

Членовите на Здружението можат да бидат редовни и почесни.

Редовни членови на Здружението се физички лица кои доброволно му пристапиле на Здружението, се придржуваат до овој статут и другите правила на Здружението, и уредно ги извршуваат задачите што ги имаат членовите на Здружението.

Почесен член може да биде лице кои со своето работење исклучително влијаело на промоцијата и афирмацијата на Здружението преку спроведувањето на неговите активности. Почесен член се избира на седница на Собранието со мнозинство гласови, по предлог на Извршниот одбор на Здружението.

ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ

Членовите на Здружението имаат право да:

* во согласност со своите можности учествуваат и бидат вклучени во активностите на Здружението и на тој начин да придонесат во остварување на целите на Здружението;

* учествуваат во изработката на Годишната програма за работа на здружението со свои предлози и активности;

* бидат навремено информирани и вклучени во активностите на здружението согласно одлуките на органите на Здружението

* делотворно и одговорно да учествуваат во работата на органите и телата на Здружението за кои се избрани или именувани;

* да ги искажат сопствените мислења и предлози за дејствувањето и организирањето на Здружението;

* да предложат постапка за измени, дополнување или донесување на нов Статут, правила и други општи акти на Здружението.

Членовите на Здружението се должни:

* да ги почитуваат и спроведуваат одредбите од Статут на Здружението

* да ги почитуваат и спроведуваат одлуките на органите на Здружението;

* да го чуваат угледот и имотот на Здружението;

* делотворно и одговорно да учествуваат во работата на органите и телата во кои се избрани или именувани;

* да се воздржуваат од сите дела кои можат да значат дискриминација, навреда, закана по било кој основ спрема трети лица на настани или манифестации кои ги организира или на кои учествува Здружението;

* на никаков начин да не вршат активности кои значат промовирање, презентирање и/или било какво друго истакнување на обележја, програми и ставови на политички партии на сите настани кои ги организира или на кои учествува Здружението, како ни при учеството во работата на органите и телата на Здружението.

ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

Членството во Здружението престанува:

* со писмена изјава за откажување;

* исклучување (ако членот ги прекршил одредбите на статутот или ги загрози интересите на Здружението или нанесе сериозна штета на друг член или на Здружението);

* вршење на партиски активности при учеството во работата на органите и телата на Здружението и на настаните на кои учествува или се организирани од страна на Здружението;

* (Одлуката за исклучување ја носи Собранието на Здружението, со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Здружението, на денот на гласањето.