Постер презентации и Mobile Apps

Во состав на Втората #ЕдуКонференија2016 беа спроведени: конкурс за постер презентации  и конкурс за идејни решенија за мобилни апликации. Целта на овие два конкурси беше да се презентира практичното искуство на наставниците-практичари, на теми релевантни на  образовниот контекст во Р Македонија и го претставуваат процесот или продуктот на дадена наставна или проектна активност. 

За време на едуконференцијата беше организирана изложба на која се изврши избор на најдобрите постер презентации и идејни решенија за мобилни апликации од страна на сите регистрирани учесници.
Изработките од изложбата се достапни на следните линкови:

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ

 1. Постер: Мултикултура
  Верче Петрова наставник по Математика и Физика во ОУ ,,Живко Брајковски,, Скопје
  Хари Стојаноски Наставник по Историја и Граѓанско образование во ОУ ,,Живко Брајковски,,
 2. Постер: Собирај рециклирај за иднина креирај
  Љубица Атанасовска наставник по Македонски јазик во ОУ ,,Живко Брајковски,, Бутел Скопје
  Хари Стојаноски наставник по Историја и Граѓанско образование во ОУ ,,Живко Брајковски,, Бутел Скопје
 3. Постер: E-мерење време
  Валентина Клопчевска
 4. Постер: Вкусот на велешката храна
  Истражувачка активност од проектот ,, За тебе граду мој,,
  Учесници: ученици од второ одделение ОУ ,, Свети Кирил и Методиј,,  Велес
 5. Постер: ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТНАТА АКТИВНОСТ: Бабините зборови во современиот говор
  м-р Анета Соклевска, наставник во одделенска настава – ООУ „Славко Лумбарковски“, о.Новаци, ПУ с.Рапеш
  Марија Ганчевска, наставник по англиски јазик во одделенска настава – ООУ „Славко Лумбарковски“, о.Новаци, ПУ с.Рапеш
 6. Постер: Јас сум фотограф
  Биљана Стојановска одделенски наставник ООУ “Вера Јоциќ” Скопје.
  Билјана Лазареска одделенски наставник ООУ “Вера Јоциќ” Скопје.
 7. Постер: Употреба на домашен пластелин во училишни активности
  Цанка Костова
 8. Постер: Меѓународниот карневал Прочка
  Цветанчо Волчески – ООУ „Климент Охридски“ Прилеп
  Анче Ангелеска – ООУ „Климент Охридски“ Прилеп
 9. Постер: Интегриран работен ден во областа Мариово
  Зоран Сребреноски  наставник по географија – ООУ Климент Охридски – Прилеп
  Цветанка Јочкоска  наставник по хемија и природни науки  – ООУ Климент Охридски – Прилеп
  Наташа М.Михајлоска наставник по биологија – ООУ Климент Охридски – Прилеп
 10. Постер: Препознаваме емоции
  Душанка Јошева
 11. Постер: Еколошка азбука
  Евдокија Петрушевска, одделенски наставник, ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ Скопје, Македонија
 12. Постер: Мечето што не сакаше да спие
  Јулијана Талеска, Влатко Николоски, Гордана Јованоска – ОУ ,, Климент Охридски,, Прилеп
 13. Постер: Мултидисциплинарен и компаративен пристап во проучување на звукот
  Силвана Ристевска, Ана Динковска Божиновска, Марина Јанеска, Маре Жежовска Трајковски – ОУ “Стив Наумов“- Битола
 14. Постер: Оценување-повратна информација по писмена работа
  Лидија Шокларовска, Оливера Илиевска, Славица Костеска – ОУ ,, Климент Охридски,, Битола
 15. Постер: Влијанието на воннаставната комуникација со употреба на блог меѓу субјектите во наставата врз самостојната работа на учениците
  Магдалена Војновска ОУ „Славко Лумбарковски“ во општина Новаци
 16. Постер: Држење на телото кај децата од училишна возраст
  Марија Гавриловски, одделенски наставник, ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје, Македонија
 17. Постер: Дидактички вештини за работа со деца со аутизам и ADHD
  Марија Давческа, Живка Панова Саздова – ПОУ ,,Маца Овчарова,, Велес
 18. Постер: Книгата посебно богатство
  Ѓорѓоска Моника
 19. Постер: Асистивна технологија за подобра инклузија
  Наташа Илоска, Јулијана Алексијоска – ОУ „Братство Единство“ – Охрид
 20. Постер: Супер физика
  Никола Делески
 21. Постер: Патуваме, учиме играме
  Гордана Анастасова, Снежана Стојанова – ОУ ,, Климент Охридски,, Битола
 22. Постер: Е-потсетник
  М-р Павлинка Велјаноска наставник по музичко образование ООУ ,, Гоце Делцев,, – Неготино
 23. Постер: Quizalize  алатка за online-квизови
  Славица Стојчевска – ОУ ,, 11-ти Октомври,, Куманово
 24. Постер: Seeing is believing
  Татјана Ѓоргиевска натавник по англиски јазик ООУ ,, Гоце Делчев,, – Неготино
 25. Постер: Важноста на читањето
  Убавка Бутлеска педагог – ООУ ,,Манчу Матак,, Кривогаштани
 26. Постер: Let’s paint the world the colors of each child
  Веселинка Станковиќ, Валентина Вељковиќ Николиќ, Драгана Леповиќ Стефановиќ – ОШ ,,Десанка Максимовиќ,, Ниш, Република Србија
 27. Постер: Заедно чекориме по патот на креативноста
  Весна Тодоровска професор по македонски јазик – ООУ„Кочо Рацин“ Куманово
  Ивана Ѓеоргиевска Библиотекар – ООУ„Кочо Рацин“ Куманово
  Далибор Јовановски професор по ликовно образование – ООУ„Кочо Рацин“ Куманово
 28. Постер: Јакнење на меѓуетничката интеграција
  м-р Билјана Рахманова –Тасева, Светлана Кочовска – одделенски наставник – ООУ„Гоце Делчев“ Битола
 29. Постер: Виртуелно патување од Олимпија до Рио
  Сашка Делова натавник по англиски јазик ООУ ,, Гоце Делчев,, – Битола
  Виолета Костова натавник по информатика ООУ ,, Гоце Делчев,, – Битола
  Александар Велјаноски натавник по историја ООУ ,, Гоце Делчев,, – Битола
  Милчо Стојаноски натавник по физичко и здравствено образование ООУ ,, Гоце Делчев,, – Битола
 30. Постер: интегрирана активност – МИО ОУ„КОЧО РАЦИН“И ОУ„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ОХРИД
  Виолета Петкоска одделенски наставник ООУ ,, Кочо Рацин,, -Охрид
  Ајсел Доко одделенски наставник ООУ ,, Братство Единство,, Охрид

ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ

 1. EMERGENCY CALLS+
  Презентер: Силвана Ѓорчевска- О.О.У. „Тихомир Милошевски„
 2. ЗДРАВ НАЧИН НА ЖИВЕЕЊЕ
  Презентер: Родне Петрушева – ООУ„Св.Кирил и Методиј“ Велес
 3. ДОМА
  Презентер: Петрушевска Евдокија ООУ “Ј. Х. Песталоци” – Скопје
 4. ПРЕПОЗНАВАЊЕ ГОВОР НА ОМРАЗА
  Презентер Љубица Атанасовска, Анета Димишковска, Хари Стојаноски
 5. КАКО ДА СВЕТНЕ СИЈАЛИЧКАТА
  Наташа Ѓорѓиоска – одделенски наставник ООУ “Ј. Х. Песталоци” – Скопје
 6. АПЛИКАЦИЈА ЗА МОДЕРНИ ШАЛОВИ ФРИЗУРИ
  Презентер: Даниела Крстевска – О.О.У. „СВ. Kирил и методиј“- Скопје
 7. ПРИМЕНА НА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ДЕФОРМИТЕТИ ВО РАЗВОЈОТ  КАЈ УЧЕНИЦИТЕ
  Презентери: Магдица Пеева, Розлија Ангеловска – ОУ„Живко Брајковски“- Скопје
 8. МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА EFY (EVERYTHING FOR YOU)
  Презентер: Павлина Харалампиева – СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-ВЕЛЕС
 9. CLOTHES COMBINATIONS
  Презентер: Николина Ѓорческа – ОУ„Александар Урдаревски“ -Чучер Сандево, Скопје
 10. Е- ПОТСЕТНИК
  Презентер: м-р Павлинка Вељаноска – ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино
 11. ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРИКАЗНА ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОСТЕР 
  м-р    Виолета Панев ООУ ,,Владо Тасевски,, Скопје