Евалуација

Почитувани 

 Со цел да се направи објективен увид  во остварувањето на целите на конференцијата кој ќе помогне во организирањето на следните Еду конференции изготвивме формулар за проценка на квалитетот на Втората Едуконференција, од  повеќе аспекти.

Вашата проценка за реализацијата на активностите на конференцијата е од особено значење за имплементација на нашите идни активности.

Формуларот за проценка е достапен на следниов линк.

Однапред Ви благодариме за времето што ќе го издвоите за пополнување на формуларот.

Со почит, Пријатели на образованието